نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کشت به روش پورپلیت - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کشت به روش پورپلیت

کشت به روش پورپلیت

در روش کشت به روش پورپلیت به منظور تشخیص و شناسایی باکتری های اشرشیا کلی،یک میلی لیتر از نمونه آب را به لوله برلیانـت گـرین بـراث حـاوی لولـه دورهـام اضـافه کـرده و همینطور 1 سی سی از نمونه آب را در یک پلیت خـالی ریختـه شود وب بـامحیط کشت مک کانکی آگار بـه صـورت پورپلیـت دو لایـه کشت داده شود و پس از بـسته شـدن محـیط برای کشت به روش پورپلیت آن را بـه همـراه لولـه برلیانت گرین براث در دمای 37 درجه سانتیگراد به مـدت 24-48 سـاعت گرماگذاری گردید.

روز دوم

پس از 24ساعت پلیت ها از نظر وجود پرگنه مورد بررسی قرار گرفتند.چنانچه پرگنه وجود نداشت.  ودر لوله های حاوی برلیانت گرین براث گـاز تولیـد نـشده بود مجددا 24ساعت دیگر گرماگذاری می شد. اما در صورت مـشاهده پرگنـه (بـا جـلای فلـزی) و تولیـد گـاز در محیط هـای مزبور، پرگنه شمارش شده ، با مراجعه به جدول استاندارد تعداد باکتریهـای کلیفـرم مـدفوعی در 100 سی سی با کشت به روش پورپلیت آب ثبـت مـی شـدند. سپس از محیط برلیانت گرین براث گازدار بر روی محیط مـک کانکی آگار کشت داده تا خالص سازی شود.

روز سوم

پس از خالص سازی، برای پرگنـه هـای مورد نظر آزمونهـای افتراقـی (  SIM, TSI, LDاوره، سـیمون ،سیترات، MRVP ) انجام شود. 

روز چهارم

با توجه به نتایج تستهای افتراقی وجود یا عدم وجود اشریشیاکلی مشخص می شود.

 

قارچها که شامل مخمرها و گونههای رشته ای یا کپکها هستند، ارگانیزم هایی هتروتروف و بدون کلروفیل میباشند که دارای دیواره سلولی سخت وهسته حقیقی بوده و بیشتر هوازی و یا میکروآئروفیل هستند. قارچها در همه جا پراکنده اند و در هر جایی که ماده آلی غیر زنده وجود دارد یافت میشوند. با توجه به ارتباط بین میزان توده قارچ و مواد آلی میتوان قارچها را شاخص خوبی برای آلودگی آب در نظر گرفت ولی متأسفانه تاکنون هیچ گونه یا گونه هایی از قارچها که از این نظر اهمیت داشته باشند، شناخته نشده اند. وجود تعداد زیادی قارچ، نشانه وجود مقدار زیاد مواد آلی میباشد. در بررسیهای انجام شده قارچها از آب آشامیدنی و نیز از سطح داخلی لوله های توزیع آب جدا شده اند. آنها در آب تصفیه شده باقی مانده و یا پس از فرآیند تصفیه وارد سیستم شده، در هر صورت اسپور قارچها قادرند مدت زمان طولانی زنده باقی بمانند. قارچهای بیماری زا در آب مقطر استریل برای مدت زمان زیادی زنده میمانند. گرچه مزه و بوی آبهای آشامیدنی مربوط به وجود ارگانیزمهای پروکاریوت مثل باکتریها، اکتینومیستها و سیانوباکترها است، ولی قارچها نیز باعث تغییر بو و مزه آب میشوند.