نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اقدامات هنگام وقوع حادثه - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اقدامات هنگام وقوع حادثه

اقدامات هنگام وقوع حادثه

نیروهای بهداشتی درمانی و بهداشت محیط درکنار سایر گروه های امداد و نجات بعنوان امدادگر در محل وقوع حادثه درنجات مصدومین مشارکت فعال داشته و درشناسایی محلهای مناسب اسکان موقت ودائم وسایر عوامل تأثیرگذار برسلامت آسیب دیده گان شامل موارد ذیل مداخله نمایند :

الف حضور کلیه نیروها درمنطقه براساس تقسیمات از قبل پیش بینی شده

ب- بررسی وضعیت شبکه توزیع آب در نقاط شهری وروستایی

ج- درصورت عدم اطمینان از شبکه توزیع آب توصیه براستفاده از آبهای بسته بندی

د- انجام مستمر کلرسنجی از آبهای موجود درمنطقه وتوصیه برافزایش میزان کلر باقیمانده تامیزان  1- 8/0 ppm در شبکه توزیع وتانکرهای توزیع هنگام بارگیری ppm 2 و هنگام تخلیه ppm 1

ح نمونه برداری باکتریولوژیکی آب بطور وسیع باتوجه به افزایش موارد شکستگی وبصورت پراکنده درشبکه توزیع ،‌تانکرهای مستقر در منطقه وارسال نمونه ها به نزدیکترین آزمایشگاه آب وفاضلاب شهرستان ویا استان معین واعلام موارد نامطلوب به متولیان تأمین آب بمنظور اصلاح سیستم توزیع آب

ط- انجام آزمایشات شیمیایی باتوجه به وسعت وشکستگی ها ومنابع توزیع آب واعلام موارد نامطلوب به متولیان تأمین کننده آب

و- آموزش سالمسازی آب درحجم های مختلف به گروههای آسیب دیده همراه با توزیع دستورالعملهای مربوطه

ر- شماره گذاری ( کدگذاری ) منابع ثابت وسیار توزیع آب باتوجه به وسعت منطقه

ز- تعیین نقاط آلوده ومخازن آلوده برروی نقشه منطقه مورد نظر

ه- پیگیری موارد آلوده کلرباقیمانده صفر ، شکستگیها  تارفع مشکل

 

بهداشت نظارت برمواد غذایی

( شامل کلیه مواد غذایی وارد به منطقه بصورت بسته بندی ، فله و ... )

نظارت برانبارهای نگهداری مواد غذایی باتوجه به تنوع مواد غذایی واردبه منطقه

نمونه برداری از مواد غذایی وارسال به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

آموزش دست اندرکاران نگهداری وتوزیع مواد غذایی درزمینه جلوگیری از آلودگیهای احتمالی مواد غذایی

توصیه براستفاده از مکانهای مناسب که دارای حداقل شرایط مناسب بهداشتی جهت نگهداری مواد غذایی باشند.

توزیع کنندگان مواد غذایی میبایست دارای کارت تندرستی ومعاینات مرتبط باشند .

توزیع کنندگان مواد غذایی نسبت به رعایت نکات بهداشت فردی وبهداشت عمومی وپوشیدن لباس مناسب ملزم باشند.

نظارت برنحوه جمع آوری ودفع بهداشتی زباله شامل ( نگهداری زباله درمحل ، جمع آوری زباله و دفع زباله )‌

نظارت برنحوه جمع آوری ودفع بهداشتی فضولات حیوانی

نظارت برنحوه جمع آوری ، حمل ودفع لاشه حیوانات

نظارت برنحوه جمع آوری ودفع بهداشتی فاضلابها

انجام گندزدایی آبهای راکد وفاضلابهای مناطق مختلف ونظارت بر تصحیح آنها

نظارت و مشارکت در احداث توالتهای بهداشتی

نظارت ومشارکت دراحداث حمامهای بهداشتی

سم پاشی محل اسکان آسیب دیده گان قبل از برپایی چادرها واردوگاهها

گندزدایی مرتب سرویسهای بهداشتی

مبارزه با حشرات وجوندگان ناقل بیماریها

جلوگیری از بوجود آمدن محلهای کانون رشد ونمو حشرات وجوندگان دراطراف محل اسکان آسیب دید گان

تعیین محل مناسب جهت استراحت نیروهای بهداشتی مستقر درمنطقه

استفاده از کلیه دستورالعملهای تهیه شده قبل از بروز حادثه

تقسیم مناسب نیروی انسانی باتوجه به نیروهای موجود بمنظور جلوگیری از فرسایش توان جسمی و روحی آنها

3-بعد از وقوع حادثه:

تیم اعزامی به منطقه میبایست کلیه اقدامات انجام گرفته را توسط نیروهای مستقر در منطقه به سطوح بالاتر گزارش نماید وهمچنین باتمام اعضای تیم های بهداشتی درمانی منطقه ارتباط مناسبی داشته باشد واطلاعات مربوط به بروز وشیوع بیماریها را بصورت روزانه کسب نماید تا در صورت بروز غیر منتظره بیماریهای واگیردار بصورت مشترک باسایر واحدهای بهداشتی درمانی نسبت به مهار وشناسایی منبع آن اقدام نماید .

درضمن استمرار کلیه فرایندهای بند 2 آسیب دیدگان تازمان اسکان دائم ورسیدن به شرایط مطلوب بهداشتی بمنظور ارتقاء سطح سلامت گروههای آسیب دیده وجلوگیری از بروز بیماریها ادامه خواهد داشت .

 


مطالب مرتبط با موضع بالا در سایت بهداشت محیط ایران :


بهداشت محیط در حوادث وبلایا


سایت بهداشت محیط ایران