نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اصطلاحات محیط زیستی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اصطلاحات محیط زیستی

اصطلاحات محیط زیستی

اصطلاحات:

1-ریزش بیوفیلم Sloughing: به علت رشد زیادبیولوژیکی پس ازمدتی اکسیژن به لایه تحتانی بیوفیلم نمی رسد،درنتیجه میکروارگانیسم های تحتانی واردفازخودخوری شده واین امر موجب کنده شدن  بیوفیلم می شود.

2) مردابی شدن سطح صافی چکنده     ponding: رشدبیش ازاندازه میکروارگانیسم ویا گرفتگی بستردرسطح صافی راگویند.

   روشهای رفع پدیده مردابی شدن:

·        افزایش بار هیدرولیکی ورودی

·        کاهش بار آلی ورودی «BOD» 

·        استفاده از جت آب

·        استفاده از کلردرسطح فیلتر

·        خاموش کردن فیلتر جهت خشک شدن سطح بستر

3 ) یخ زدن icing       :

     این پدیده در اثرکم شدن حرارت رخ می دهد.

   روشهای رفع پدیده  یخ زدن :

  کاهش بازگردش پساب برروی صافی

  استفاده ازجت آب داغ

4) افزایش حشرات وناقلین به خصوص مگس flying flies :

   دلیل اصلی آن رطوبت ناکافی بستراست وبه روشهای زیرمی توان آن رارفع نمود:

·   افزایش بار هیدرولیکی

·   بازکردن اریفیسهای مسدودشده

·   استفاده ازکل  mg/l2-1 به مدت چند ثانیه درفیلتر

«میکروبیولوژی برکه های تثبیت فاضلاب»

Stabilization pond

برکه های تثبیت ازقدیمی ترین روشهای تصفیه فاضلاب می باشد.انواع این برکه ها عبارتند از:

1) برکه های بی هوازی

2) برکه های اختیاری

3) برکه های تکمیلی

4) برکه های هوازی

5) لاگونهای هوادهی شونده

برکه های اختیاری :

متداول ترین برکه های تثبیت هستند که 5/2-1 مترعمق دارند ،وازسه لایه تشکیل می شوند.لایه نوری یا سطحی ،دراین لایه به علت وجودنورخورشید جلبکها عملیات فتوسنتزراانجام می دهندودرسطح برکه رشد می کنند،(نتیجه فتوسنتز جلبکها اکسیژن است).لایه میانی یااختیاری،دراین لایه باکتریهای اختیاری وجوددارند که موادآلی فاضلاب را مورد تجزیه قرارمی دهند.بااستفاده ازاکسیژن تولیدشده توسط جلبکها این عمل صورت می گیردو CO2تولیدمی شود که این CO2 تولیدشده نیزمورداستفاده جلبکها قرارمی گیرد.به این رابطه متقابل جلبک وباکتری رابطه هم افزایی گفته می شود.

  لایه بی هوازی درپایین ترین قسمت برکه قرارداردکه فرایندبی هوازی درآن بخش اتفاق می افتد.

·  برکه های بی هوازی :9-5/2مترعمق دارندوزمان ماندآنها50  -25روزمی باشد،یک مرحله پیش تصفیه محسوب می    شوندوباعث حذف جامدات معلق وکاهش بار آلی فاضلاب می شوند.

·  برکه های هوازی:3/0-5/0مترعمق دارندوزمان ماندشان 3-5 روز می باشدوبیشتربه منظوررشدجلبک به کار می   روند.

·  لاگونهای هوادهی شونده :2-9مترعمق دارندوزمان ماندشان کمتراز 10روزمی باشد .وهدف ازکاربرد از   آن تصفیه فاضلاب قوی یا بارآلی  زیادمی باشد.

· برکه های تکمیلی:برکه های کم عمقی هستند که  معمولأ آخرین مرحله تصفیه محسوب می شوندوجهت گندزدایی فاضلاب به کار می روند این برکه ها 2-1مترعمق دارندوزمان ماندشان 20روزاست

  مهمتربن جلبکهای برکه تثبیت:

   کلامیدوموناس،اوگلنا،کلرلا،سندسموس،اوسیلاتوریا،میکروسیستیس

«فرایند بی هوازی»

فرایند بی هوازی از سه مرحله تشکیل شده است:

1-هیدرولیز:درهیدرولیزمولکولهای بزرگ به مولکولهای کوچک یامونومرتبدیل می شوند،مانندتبدیل چربی به اسیدچرب یاپروتئین به اسیدامینه

2-اسید سازی (تخمیر):درمرحله تخمیرمونومرهابه استات ،هیدروژن و CO2تولید می شوند.

3-متان سازی :دراین مرحله گازمتان تولید می شود،70% ازطریق استات و30% ازطریق هیدروژن تولیدمی شود.میکروارگانیسم هایی که در مراحل هیدرولیزواسیدسازی راانجام می دهندمشابهندوهمه آنها بی هوازی اجباری یااختیاری هستندمثل کلستریدیوم،بیفیدوباکتریوم،لاکتوباسیلوس،اشرشیاکلی،دی سولفوویبریو.اما میکروارگانیسم هایی که متان تولید می کنند جزآرشی باکتری ها هستند و بی هوازیند مانند: متانوباکتریوم ،متانوباسیلوس،متانوکوکوسومتانوتریکس.