نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
کارشناسی ارشد مدیریت HSE - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد مدیریت HSE

داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE

بسته مطالعاتی جدید جهت آمادگی به منظور شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مدیریت HSE منطبق بر آخرین  تغییرات منابع درسی آزمون در سال 88 به انضمام مجموعه­ای از تست های استاندارد از رشته /گرایش های مرتبط ،    گردآوری شده توسط دانشجویان برتر دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شرح ذیل ارائه میگردد:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

زبان انگلیسی تخصصی

English for Environmental Studies

Dr.J.Nouri

دانشگاه تهران و علوم­و­تحقیقات

English for the Students of Environmental Health

Dr.S.Sajjadi

-

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

ریاضیات آماری

جزوه آمار

مهندس خلخالی

موسسه خانیران

جزوه آمار

دکتر کاووسی

دانشکده HSE دانشگاه شهید بهشتی

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

      آلودگی­های محیط زیست

Energy Environment and Sustainable Development

دکتر عباس پور

دانشگاه صنعتی شریف

جزوه مدیریت محیط زیست

دکتر اکبرزاده

دانشکده HSE دانشگاه شهید بهشتی

جزوه پرتوها

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه پرتوها

دکتر منظم

دانشگاه تهران

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی ایمنی صنعتی

جزوه ایمنی

دکتر عدل

دانشگاه تهران

جزوه ایمنی

دکتر محمد فام

دانشگاه همدان

جزوه ایمنی حریق

مهندس قلیزاده

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جزوه­ PPE 

مهندس شیخی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جزوه ایمنی

مهندس جعفری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده «مهندسی ایمنی»

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکیده «ایمنی در صنعت»

مهندس رجبی

-

چکیده ایمنی کاربردی و شاخصهای عملکرد در صنعت

دکتر حبیبی

دانشگاه اصفهان

چکیده «Safety and Health for engineering»

Brauer. R. L

ترجمه دکتر حلوانی

دانشگاه یزد

منتخبی ازآیین نامه حفاظت وبهداشت کار

-

-

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

مبانی بهداشت حرفه ای

جزوه عوامل زیان آور

مدرسان شریف

-

 

چکیده مباحث ارگونومی

 

 

دانشگاه تهران

دانشگاه شیراز

جزوه روشنایی

دکتر کاکویی

دانشگاه تهران

جزوه پرتو

دکتر منظم

دانشگاه تهران

جزوه صدا و ارتعاش

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه پرتو

خانم دکتر نصیری

دانشگاه تهران

جزوه انسان و تنش های حرارتی محیط کار

خانم دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

جزوه  نمونه برداری

خانم دکتر گلبابایی

دانشگاه تهران

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

مبانی مدیریت

چکیده اصول و مبانی مدیریت

شریعتمداری

دانشگاه علوم­وتحقیقات

چکیده اصول مدیریت

دکتر رضائیان

-

کتاب اصول و مبانی مدیریت

دکتر جاسبی

دانشگاه علوم­وتحقیقات

مجموعه سوالات آزمون سال های اخیر از رشته/گرایش­های مرتبط

-

-

 

شبر گرفته از:                                    سایت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایران