نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه مدول 1 - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه مدول 1

ویـژگـیـهـای جـغـرا فـیـا یـی:

شهر کرما نشا ه مرکز استان کرمانشاه در محدوده ای از طول جغرا فیا یی 47 درجه و 10 دقیقه شرقی و عرض جغرا فیا یی 34 درجه تا 47 درجه و 24 دقیقه شمالی در میا نه ضلع غربی کشور وا قع شده است0رودخا نه قره سو عملا شهر را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم کرده است 0 ارتفاع شهر نسبت به سطح دریا در قسمت شمالی بین 1340 متر و در دامنه ارتفاعات شمالی تا 1300 متر در ساحل رودخا نه قره سو و در قسمت جنوبی بین 1460 متر در دامنه ارتفاعات جنوبی تا 1300 متر در ساحل رودخا نه قره سو تغییر میکند0 ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1322 متر میباشد

تـا ریـخـچـه :

مساحت در نظر گرفته شده برای تصفیه خا نه 78 هکتار می باشد جمعیت تحت پوشش درا بتـدای طرح برا بر 400 هزار نفر با ظرفیت دبی روزانه 60 هزار متر مکعب در سال 1378 جهت اجرا به تصویب رسیدعملیات اجرایی شبکه جمع آوری وا نتقا ل در سال 1372 و مدول 1 تصفیه خا نه و همچنین دو واحد ایستگاه پمپاژ در سال 1378 شروع گردید فـرایـنـد تـصـفـیـه روش  لـجـن فـعـا ل از نـوع مـتـعـارف میباشد

دراوا سـط پـا ئیـز  1384 بهـره برداری از تـصفیـه خـانـه فا ضلاب شهـر کرمانشـاه  آغـاز  گـردیـد.

شـرح مـخـتـصـری از عـمـلـیـا ت تـصـفـیـه : 

بطور کلـی عملیـا ت تـصفیـه  در سـه مرحـلـه  صورت میگیرد مرحـلـه  اول تـصفیـه  فیزیـکـی  ا ست که شـا مـل  سـاخـتمـا ن سرریـز -   آشـغـا لگـیـر - دا نـه گیـر - حـوضچـه هـای  تـه نـشینـی اولـیـه -   حوضچـه هـای تـه نـشینـی ثـانـویـه -  تـلمبـه خـا نـه لجـن برگشتـی و لجـن مازاد مرحـلـه دوم تـصفیـه شـیمیـایی ا ست که شا مل لـجـن  فعـال و حوضچـه هـای کـلرزنـی است مرحـلـه سوم تـصفیـه بیولوژیکـی است که شامـل راکتورهـای بیـولوژیکـی میبـاشـد در اخـر گنـدزدایی  پـسا ب بـا استفـاده از گـاز کلـر است کـه توسـط کلـرینـا تـور گـازی ا نجـام میگیـرد

وا حـد هـا ی مـخـتـلف تـصـفـیـه فـیـز یـکـی در مدول 1

آ شـغـا لـگـیـر مـکـا نـیـکـی :

شا مل 2 واحد  اشغالگیر  دانه فرار  و  دانه ریز  است فا صله آ شغالگیر  مکانیکی  چون 

راندمان بالاتر است کمتر از اشغالگیر دستی است0( تقریبا نصف دستی است) وجود اشغالگیر

موجب کاهش سطح مقطع جریان ( این کاهش سطح مقطع بعلت وجود  میله هاست) و ایجاد افت  فشار و در نتیجه  اختلاف  ارتفاع در دو طرف آن  میگردد

پــا رشــــا ل فـــلـــوم :

خط ورودی فا ضلا ب پس از عبور از واحد آ شغا لگیر وارد کا نا ل روباز شـد ه و قبل از ورود فا ضلا ب به وا حـد د ا نه گیرد ستگا هی به نا م پا رشا ل فـلو م (اولترا سونیک ) قرار داده شده ا ست که بعنوان ا بـزار  ا ندازه گیری جر یان در تصفیه خا نه نقش مهمی دارد که با ا ندازه گیری عمق جریـان محاسبـه مقدار جریان را ممکن میکند شیب کا نا ل در تمام قسمت های کانال 1000-  1 ا ست

دانــه گــیــر :

سرعت جریان در ا ین مر حله m/s 3/0 است مواد سنگین غیر ا لی مثل شن -  ماسه پوسـتـه تـخـم مرغ - هـسـتـه و000 ته نشین میشوند مواد ا لی به علت سبکتر بودن فرصت ته نشینی پیدا نمی کنند و همچنان به حالت تعلیق باقی می مانند پمپ ایرلیفتی  کار گذاشته شده است که لجن های معدنی را به کمک هـواده هـای دیفیوزری جـدا میکنندو با لا می کشد0هـوادهـی در اینجا کمک بـه جـلـو گیر ی از سـپـتـیـک شدن فاضلاب می کند ز ما ن ما ند بـعـلـت غـلـبـه حرکت ا فقی فاضلاب بر حرکت عمودی کوتا ه ا سـت (3 د قیقه ) مـوا د شناور با کمک پاروهای رویی جمع آوری میشوند

حـوضـچـه هـا ی تـه نـشـیـنـی ا و لـیـه :

دو عـدد حـوضـچـه تـه نـشینـی اولیه مد ور و مشا به هر یک به مسا حت 700 متر مر بع و دارای پل گردان و لوله ورودی چدنـی به قـطـر 600 میلی متر و خروجی لجن به قـطـر 250میلی متر برای  مدول 1 تـصفیـه در نـظـر گرفته شده است0زمان ماند در حوضچه تـه نـشینـی 1 ساعت مـیبـا شـد سرعت جر یا ن در ا ین مخز نها  009 /0 متر بر ثا نیه است0 90- 80  درصد مو اد  جا مد ا لی در ا ین مر حله حذف میشوند در واقع می توان گفت بین  30- 20 درصد حذ ف BoD داریم هر مدول تصفیه خا نه دارای 2 استخر ته نشینی دایره ای شکل به قطر 30 مترمی با شد0عـمـق استخر در کناردیواره  5/4  متر است سطح هر استخر  معادل 707 متر مربع  میبا شد   زمان ماند متو سط در استخر 5/2 سا عت میبا شد بار سطحی متوسط استخر حدود 42  مـتـرمـکـعـب و بار سطحی حدا کثر استخر حدود 59  متر مکعب در شبا نه روز برای هرمتر سطح ا سـتـخـر میبا شد بار سرریز برای سرریز یک لبه به 318 متر مکعب در شبا نه روز برای هر متر طول سرریز میرسدحجم لجن خروجی از استخرهای ته نشینی به 268 متر مکعب در شبا نه روز میرسد  که وزن آن معادل 1360 کیلوگـرم ماده خـشـک در شبا نه روز است

اسـتـخـر هـای  هـوا دهــی :

چهاراسـتـخـر هوادهی مشا به برای مدول 1 تصفیه خانه به  ابعاد 2/28 *54 * 25/4 هر یک به ظرفیت 15000متر مکعب در روز با دها نه های ورودی و خروجی به شکل مستطیل در نظر گرفته شده است فاضلاب خروجی از استخر ته نشینی اولیه وارد  استخر هوادهی میشود0حجم لازم برای استخر هوادهی حدود 20000 متر مکعب میگرددغلظت ماده خشک در فاضلاب  SMLSS برابر2500 میلی گرم ماده معلق در لیتر و غلظت ماده خشک درلجن فعال برابر 8750 میلی گرم ماده مـعـلـق درلـیـتـرمیباشد مقدار اکسیژن لازم برای تصفیه فاضلاب در استخر هوادهی برابر 11885 کیلوگرم اکسیژن درشبا نه روز است

توزیع پسا ب بین 4 واحد و از طریق 32 موتور هـواده هـوادهـی میشود که بصورت جریان غالبی با اختلاط کامل واز طریق هـوادهـای سطحی صورت می گیردمقدار کمی از لجن فعا ل معمولا به زلال ساز اولیه انتقال داده میشود و یا به تاسیسا ت فراوری پمپ می کنند 90 د رصد BOD در این مرحله حذف میشوند0(زمان ماند بین 7- 4 ساعـت است )

حـوضـچـه هـا ی تـه نـشـیـنـی ثـا نـویـه :

چهار عدد حو ضچه ته نشینی ثا نو یه مدور و مشا به هر یک به مسا حت 700 متر مربع و لوله چد نـی به قـطر 500 میلی متر و خروجی لجن به قـطـر 250 میلی متر برای مدول 1تصفیه در نظر گرفته شده است قطر استخرها ی ته نشینی ثانویه 30 متر است سطح هر استخر 707 متر مربع است مقدار بار جرمی حداکثر در استخر ته نشینی نهایی 4/3 کیلو گرم ماده مـعـلـق و بار جرمی متوسط حدود 1/3 کیلو گرم ماده معلق به ازا هر متر مربع در ساعت میبا شد0 بار سطحی حد اکثر برابر 30 متر مکعب و بار سطحی متوسط حدود 21 متر مربع برای هر متر مربع سطح استخر درشبا نه روز میباشد .عمق استخر ته نشینی نهایی نیز با توجه به عمق لازم فاضلا ب صا ف شده عمق لجن درحال  تغلیظ و عمق  ذخیره لجن برابر 5/4 متر در نظر گرفته میشود که با احتساب 5/0 متر بعنوان ارتفاع ازاد عمق کل استخر برابر 5 متر می گردد0زمان ماند متوسط فاضلاب در استخـر  ته نشینی نهایی برابر 1/5  ساعت میگردد

تـلـمـبـه خـا نـه لـجـن بـر گـشـتـی و لـجـن مـا زاد :

یـک واحـد تـلـمـبه خـانـه لجـن بـرگشـتـی ولجـن مازاد لجن جمع آوری شده از حوضهـای تـه نـشینـی ثانـویـه را کـه بـه صورت مجـرا به این واحـد منتقـل شده است را به چـا لـه مقسـم حوضهـای هـوادهـی ولجـن مازاد را بـه تاسیسات هضم لجن انتقـال  خـواهـد داد این تـلـمـبـه خـانـه دارای  5  واحـد پمپـی برگشتـی هـریـک بـه ظرفیـت  H/M3 325 و 3 واحـد پمـپ لجن مازاد هـریک به ظرفـیت H /M3 325 و تجهیزات جانبی شامل دبی سنج وکلیداتوماتیک و شیرالات واتصالات مربوطه میباشد

حـوضـچـه مـارپـیـچ کـلـرزنــی :

یک حوضچه کلرزنی به ابعاد 28  *  17  * 3  متر با ورودی و خروجی لـولـه بتـنی به قطـر  800 میـلـی متـرو دبـی متـوسـط60000مترمکعـب درروز مدول 1 تـصفیـه خـانـه در نظـر گرفتـه شده است فاضلاب خـروجـی ازاستخر تـه نـشینـی نـهـایـی قـبل از خـروج از تـصـفـیـه خـانـه وارد حـوض کلـرزنی شده تـا گـندزدایی شود طول حوض کلرزنی 26مترو عــرض ان 17متـرکه از5 کـانـال به عـرض 3 مـتر تـشکـیـل شـده اسـت عـمـق ان 3 مـتـر و عـمـق فـاضـلاب در آن 3 مـتر مـیـبـاشـد حـداقـل زمان مانـد فاضلاب برای جـریـا ن حـداکثـربـه حدود 6/19 دقـیقـه میرسـد کـه بـیش از زمـان مانـد حـداقـل 15دقـیقـه در حـوض تمـاس کـلـر می بـا شـد

آزمـایـشـهـای مـورد نـیـاز  :

 درآزمایشگاه تصفیه خا نه کلیه آزمایشات مورد نیاز روزانه -  هفتگی و ماهانه از قبیل آزمایشات فیزیکی -  شیمیایی-مطا لعا ت بهداشتی و ازمایشهای باکتریولوژی انجام میگیرد و از نتایج آن در تعیین و تشخیص مواد متشکله فاضلاب -  تنظیم و کنترل هر یک از واحدهای تصفیه فاضلاب و بلاخره تعیین مشخصات فاضلاب ورودی و خروجی و مقایسه آن برای اطلاع از بازده تصفیه خانه استفاده میشودتعداد و نوع آزمایشهای مورد نیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب به فرایند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی داردبرای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگیها در فاضلاب تصفیه شده آزمایشهایی مورد نیاز خواهـد بود که عبارتند از: 

آزمایش PHو محل اندازه گیری - اندازه گیری دمای فاضلاب و محل اندازه گیری - آزمایش تعیین غلظت BOD5وCOD در فاضلاب و محل نمونه برداری - آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق و محل نمونه برداری - آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حوض هوادهی - آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول (DO)و محل نمو نه برداری - آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن ته نشین شده در 30 دقیقه و محل نمونه برداری - آزمایش تعیین غلظت چربی و روغن و محل نمونه برداری - آزمایش مواد مغذی - آزمایش آمونیاک و محل نمونه برداری- آزمایش درصد مواد خشک لجن- آزمایش کلر و محل نمونه برداری-  آزمایش شمارش کـلـیـفـرم و محل نمونه برداری