نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
اندازه گیری یون پتاسیم - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

اندازه گیری یون پتاسیم

اندازه گیری یون پتاسیم:

پتاسیم از یون های موجود در آب است که مقدار رهنمودی مبتنی بر بهداشت برای آن نیامده است.زمانی که مواد رادیواکتیو آب اندازه گیری می شود،تعیین مقدار کمی غلظت یون پتاسیم در اب بسیار مهم است.زیرا ایزوتوپ طبیعی پتاسیم شامل رادیوایزوتوپ پتاسیم می باشد که می تواند اشعه گاما از خود نشر دهد.

اندازه گیری یون های پتاسیم در آب به سه روش زیر انجام می شود:

·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش فلیم فتو متر

·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش جذب اتمی با شعله

·        اندازه گیری پتاسیم در آب به روش وزنی توسط پرکلرات یا تترافنیل بورات سدیم که این روش منسوخ شده است.

اندازه گیری پتاسیم در آب به روش فلیم فتو متر:

محلول ها ی مورد نیاز:

استاندارد پتاسیم

استوک پتاسیم

نمونه

محلول سازی:

استوک پتاسیم:

10 میلی لیتر از استوک پتاسیم را برداشته به حجم 1000 میلی لیتر می رسانیم.

استاندارد پتاسیم

907/1 گرم از KCl که در دمای 110 خشک شده برداشته به حجم 1000 میلی لیتر می رسانیم.

شرح آزمون:

ابتدا نمونه هایی را که با توجه به سابقه شان احتیاج به رقت دار ند رقیق می کنیم.سپس کلید را روی قسمت Na ( فیلتر پتاسیم ) گذاشته و سوزن دستگاه را در آب مقطر قرار داده و صفر را

تنظیم می کنیم .سپس با استاندارد پتاسیم 100 دستگاه را تنظیم می کنیم.در این مرحله سوزن دستگاه را با آب مقطر شسته و در نمونه ها می گذاریم و پتاسیم را اندازه می گیریم.

محاسبه:

                  عدد قرائت شده توسط دستگاه  * 0/05   =  میزان پتاسیم

اندازه گیری پتاسیم در آب به روش جذب اتمی با شعله:

پارامترهای لازم:

لامپ کاتدی پتاسیم

طول موج:766/5 نانومتر

جریان لامپ:5 میلی آمپر

عرض شکاف:1 نانومتر

گاز سوخت : استیلن

اکسید کننده:هوا

نوع شعله:اکسید کننده

محدودیت اندازه گیری:0/2 تا 1 میلی گرم در لیتر

توجه:

به هر 50 میلی لیتر نمونه باید 2 میلی لیتر محلول سزیم کلراید – آلومینیوم نیترات اضافه کرد.(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)