نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چالش‌های عمومی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چالش‌های عمومی بهداشت محیط

چالش‌های عمومی بهداشت محیط

چالش‌های عمومی در بهداشت محیط را می‌توان به شش گروه اصلی زیر طبقه بندی کرد.

 

1- علوم عمومی

1)      آگاهی از شیمی معدنی و آلی

2)      آگاهی از زیست شناسی عمومی

3)      آگاهی از میکروب شناسی عمومی

4)      آگاهی از حساب، جبر، مثلثات و آمار پایه

5)      آگاهی از فیزیک ( مکانیک و سیّالات)

6)      آگاهی از اصول اپیدمیولوژی

 

ارتباطات و آموزش

1)      آگاهی از ارتباطات مختلف اعم از شفاهی و نوشتاری

2)      آگاهی از چگونگی کار با مردم

3)      آگاهی از چگونگی استفاده از وسایل کمک آموزشی

4)      آگاهی از فنون پویایی گروه و کار گروهی

5)      آگاهی از روش‌های گفتگو

6)      آگاهی از اصول تدریس و یادگیری

7)      درک نیازهای اطلاعاتی جامعه و ارتباط مناسب با رسانه های خبری

8)      درک چگونگی ایجاد ارتباط و انگیزش در سازمانهای اجتماعی

9)      آگاهی از کاربری پایگاه های اطلاعاتی

 

 برنامه ریزی و مدیریت

1)      آگاهی از فنون مورد نیاز در تهیه برنامه اجرایی در هر یک از شاخه های فعالیت بهداشت محیط

2)      آگاهی از پردازش اطلاعات و کاربری آن‌ها

3)      آگاهی از فنون و روش شناسی‌های مورد استفاده در تعیین و تدوین تقدم‌ها

4)      توانایی طراحی تحقیق و انجام آن

5)      توانایی استفاده از روش‌های ارزیابی جهت تعیین دامنه مشکلات زیست محیطی

6)      توانایی تفسیر یافته های تحقیق

7)      توانایی تعیین قابلیت پذیرش و انجام اقدامات قانونی

 

مهارت‌های فنی عمومی

1)      آگاهی کافی از اصول یادگیری و آموزش و داشتن مهارت‌های لازم در آموزش، سنجش، ارزیابی و استفاده از عوامل کمکی در بخش‌های مختلف بهداشت محیط

2)      آگاهی از فنون بررسی جهت شناسایی مشکلات بهداشت محیط

3)      آگاهی از روش‌های نمونه برداری مربوط به آب، هوا، مواد غذایی، مواد شیمیایی خطرناک و غیره

4)      توانایی گردآوری داده ها از طریق نمونه برداری، تکمیل پرسشنامه های تحقیقاتی و تفسیر نتایج نمونه های آزمایش شده بر اساس روش شناسی مشخص در طی پژوهش

5)      توانایی استفاده از وسایل و روش‌های دستگاهی در سنجش پارامترهای زیست محیطی

 

مهارتهای ستادی و نظارتی

1)      آگاهی از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های زیست محیطی و بهداشت عمومی و کاربری آن‌ها

2)      آگاهی از روش‌های نظارتی مورد استفاده در برنامه های بهداشت محیط

3)      آگاهی از روش‌های ستادی مورد استفاده در برنامه های مدیریت بهداشت محیط

4)      درک اهمیت و کاربرد قوانین زیست محیطی و بهداشت عمومی موجود

5)      درک رویکرد سیستم‌ها در تجزیه و تحلیل مشکلات بهداشت محیط

6)      درک نقش اساسی پیگیری مستمر در رفع کامل مشکلات مربوط به کنترل محیط

7)      درک ارتباط بین نهادهای بهداشتی، سایر سازمان‌های عمومی، ارگان‌های داوطلب، موسسات اداری و صنعت

8)      درک اصول بنیادی اقتصاد و چگونگی ارتباط آن با مشکلات بهداشت محیط و نیز توان اقتصادی در خصوص برنامه های موفق بهداشت محیط

9)      درک مشکلات کلی بهداشت محیط و تقدم‌های بهداشتی

10)  آگاهی از روش‌های مدیریت خطر

 

نگرش حرفه ای

1)      تمایل به همکاری با مردم و کاربرد علوم بنیادی بهداشت محیط در حل مشکلات بهداشت محیط

2)      حس تعهد در تامین مقررات و قوانین و انجام وظایف محوله در قالب حرفه ای

3)      ایجاد فضای همکاری در برخورد با دریافت کنندگان خدمات در زمینه بهداشت محیط

4)      احترام در ارتباط‌های  مردمی یا سایر کارکنان

5)      پذیرش انتقادهای سازنده از سوی کارمندان، همکاران و مردم

6)      کنترل احساسات و ارائه رفتار بالنده در بروز تنشها

7)      تمایل به حفظ اصول بهداشت عمومی
(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)