نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
چند فایل مفید بهداشت محیطی - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

چند فایل مفید بهداشت محیطی
دانشگاه بدون دخانیات
Tobacco_Free_Univ


آئین نامه اجرائی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات
Tobacco2


چالشهای بهداشت محیط استان در جلوگیری از عرضه کالاهای وارداتیImportراهنمای کشوری مدیریت فاضلاب بیمارستانی
P_1389_2

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شناP_1389_1استانداردهای خروجی فاضلاب
Standards_W

فهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگیPoisonsاختصاصات ظاهری ، فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنیwaterبهداشت استخر ها
Health_of_Pool

آشنائی با قانون و استانداردهای ملی و ضوابط بهداشتی در تولید و مصرف مقواهای مخصوص بسته


بندی مواد غذائی Ashenaii_Ba_Ghavanin_ISIRIبیماری های ناشی از آلاینده های میکروبی موجود در مقوای بسته بندی
Alayandeha

عوامل شیمیایی موثر بر روی فرآیند بازیافت ، آلاینده های شیمیایی در مقوای بازیافتیPaper


یماریهای منتقله  از طریق آب  water02


مواد زائد جامد(زباله) Recycle


بهداشت مسکنHouse2


کیفیت آب-اندازه گیری اکسیژن10612بهداشت محیط
Environment

پدافند غیر عاملPadafand


عوامل شیمیایی موثر بر روی فرآیند بازیافت ، آلاینده های شیمیایی در مقوای بازیافتیPaperفهرست سموم مجاز کشور جهت مبارزه با آفات خانگی
Poisons

دستورالعمل مقابله محیطی با عوامل زئونوز ویروسیzoonoseاصول بهداشت محیط بیمارستانHealth_Hospital


وظایف مسئول بهداشت و مامورین نظارت و تکالیف صاحب یا مدیر محلهای مشمول قانونLaw_89
بهداشت محیط بیمارستان
Health_Of_Hospitals


اهمیت تفکیک زباله های بیمارستانی و مراکز بهداشتی درمانی
Recycle_Hospitals


آشنائی با قوانین  بهداشت محیط (توضیح برخی از مواد) و شیوه های نظارت
Health_Rules_2