نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط
قانون تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی و مطب ها - سایت بهداشت محیط ایران
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

قانون تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی و مطب ها


قانون تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی و مطب ها

ماده 2 : ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:

مرتبه اول : تعطیل موسسه ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی بمیزان یکصد هزار تا یک میلیون ریال .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ،جریمه نقدی بمیزان یک میلیون تا ده میلیون ریال و ضبط اموال موسسه به نفع دولت .
ماده 3 : خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و تخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول : جریمه نقدی از یکصد هزار تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : جریمه نقدی پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، لغو پروانه مسوول فنی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه سوم : جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال ، لغو پروانه مسوول فنی موسسه ،لغو پروانه تاسیس ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
ماده 4 : ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل وتصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد :
مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران ،توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه سوم : جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه دریافتی از بیماران ، لغو پروانه مسوول فنی ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
تبصره : میزان حق العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد .
ماده 5 : بکارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار ، صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود:
مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان یکصدهزار ریال تا پانصد هزار ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه ا ول ، لغو پروانه مسوول فنی .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، لغو پروانه تاسیس .
ماده 6 : صاحبان حرفه های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز های قانونی کار مندرج در ماده 5 که در محل غیر مجاز بکار مشغول شده اند به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد :
مرتبه اول : درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی .
مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، جریمه نقدی بمیزان پانصد هزار تا پنج میلیون ریال به تناسب .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی .
ماده 7 : بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در موسسات پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم خواهد شد :
مرتبه اول : جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا یک میلیون ریال ، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول ، لغو پروانه مسوول فنی .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبهی دوم لغو پروانه تاسیس .
تبصره : افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند گردید.
ماده 8 : ترک موسسه پزشکی توسط مسوول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیر موجه مطب و و یا موسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آ موزش پزشکی تعیین مینماید،جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول : توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی .
مرتبه دوم : علاوه بر مجازات مرتبه اول ، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا پانصد هزار ریال .
مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، لغو پروانه مسوول فنی .
تبصره : در صورت لغو پروانه مسوول فنی و یا لغو پروانه تاسیس در مورد موسسات پزشکی (مشمولین مواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 ) جهت تعیین تکلیف قانونی برای انتخاب مسوول فنی جدید و هیات موسس جدید مراتب به کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ارجاع میگردد و ضمنا تا تعیین تکلیف نهایی از طریق کمیسیون فوق از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسوول فنی موقت برای اداره موسسه منصوب و به کارگماشته خواهد شد.
ماده 9 : چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد 1 و 3 و 4 و 7 سبب ورود خسارت جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج ، مانع رسیدگی و پی گرد قانونی موسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
ماده 10 : چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد ، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد .
ماده 11 : در مورد جرائم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یااستان بر حسب مورد و مدیر عامل سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدوا رسیدگی نموده ودر صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می نماید.
ماده 12 : کلیه درآمدهای حاصل از مجازاتهای این قانون به خزانه واریز میشود و وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این قانون را مطابق تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد .
فصل دوم : تعزیرات توزیع و فروش دارو و شیرخشک و ملزومات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی 


 بخش اول : دارو
ماده 13 : دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول : اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز .
مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال و ا نعکاس مراتب در پرونده .
مرتبه سوم : قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم : تعطیل داروخانه تا مدت یکسال .
ماده 14 : داروخانه باید دارای پروانه تاسیس از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل میگردد.
ماده 15 : عرضه و فروش دارو باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد و تخلف از آن جرم محسوب شده و محل مذکور بلافاصله تعطیل می گردد.
ماده 16 : مسوول فنی باید در ساعات مقرر در داروخانه حضور داشته باشد و تخلف از آن جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول : اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال .
مرتبه چهارم : لغو موقت پروانه مسوولیت فنی تا مدت سه ماه .
ماده 17 : داروخانه باید دارو را از شبکه های توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ( شرکتهای توزیع کننده دارو ) تهیه و تدارک نماید. عدم رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد:
مرتبه اول : اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال .
مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصدهزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه ماه .
مرتبه چهارم : تعطیل موقت داروخانه تا مدت یکسال .
تبصره : مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه های یک شهر مشمول ضوابط فوق نخواهد بود.
ماده 18 : دارو باید در مقابل نسخه پزشک ارائه شود و ارائه آن بدون نسخه پزشک جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
مرتبه اول : تذکر کتبی .
مرتبه دوم : اخطار کتبی با درج در پرونده .
مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه چهارم : جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال .
مرتبه پنجم : قطع سهمیه دارویی تا مدت یکماه .
تبصره : لیست اقلامی که ارائه آنها بدون نسخه پزشک مجاز میباشد از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می گردد.
ماده 19 : دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف کننده ، به متقاضی ارائه شود و قیمت هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز به مهر داروخانه ممهور گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر گردد. تخلف از این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می گردد :
الف ـ گرانفروشی :
مرتبه اول : جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال .
مرتبه دوم : جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه سوم : جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یکماه .
مرتبه چهارم : تعطیل داروخانه تا مدت یکسال.

جهت دانلود تولبار سایت بهداشت محیط ایران روی تصویر زیر کلیک کنید


(جهت دسترسی به مطالب به روز به سمت چپ سایت بخش آخرین مطالب مراجعه کنید)