آزمایشگاه آب و فاضلاب
 تصفیه آب خانگی
 طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب
تبلیغات بهداشت و آب و فاضلاب
دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی بهداشت محیط - سایت بهداشت محیط ایران
X
تبلیغات
رایتل
سایت بهداشت محیط ایران
بهداشت محیط،آب وفاضلاب، مواد زائد ، بهداشت مواد غذایی،استخدامی بهداشت محیط

دروس امتحانی و ضرایب رشته مهندسی بهداشت محیط

دروس امتحانی

ضریب

آب و فاضلاب (هیدرولیک)

1

انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب

2

تصفیه آب

1

تصفیه فاضلاب

1

شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب

1

آلودگی هوا و کنترل آن

1

مواد زائد جامد

1

کلیات بهداشت محیط

2

زبان عمومی

2